Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Rembertów. Zawiadomienie stron postępowania - Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie.

Nr: 8102/2020

Znak sprawy : AM-AB.6740.63.2020. LPE

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta m.st. Warszawy

 

Na podstawie art. 49 §1  ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, j.t. ze zm.)

zawiadamiam strony  postępowania,

 że Prezydent m.st. Warszawy jako organ właściwy do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, działając na podstawie art. 89 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2020r., poz. 283, j.t. z późn. zm.), pismem z 30 czerwca 2020r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi powiatowej ul. Nowochełmżyńskiej w Warszawie w zakresie budowy wiaduktu drogowego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego (km 9,420 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol) w poziomie szyn”, którego inwestorem jest Prezydent m.st. Warszawy, reprezentowany przez p. Annę Piotrowską - Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Dzień publicznego obwieszczenia : 30 czerwca 2020 r.