Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy ul. Jerzego.

Nr: 11854/2019

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1776/2019
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 26 listopada 2019 r.

 

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż części  nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy ul. Jerzego

 

1.  Przedmiotem przetargu jest grunt niezabudowany, położony w Warszawie    w dzielnicy  Rembertów przy ul. Jerzego, oznaczony jako działka ewidencyjna nr 168 o powierzchni 1187 m2 w obrębie 3-09-18, będący częścią nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA6M/00477432/0, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy.

2.  Zgodnie z  ewidencją  gruntów i budynków  działka ewidencyjna  nr 168 stanowi użytek określony symbolem RVI- grunty orne.

3. Dla terenu obejmującego grunt, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zygmuntówki, przyjęty uchwałą nr XCIV/2816/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 208, poz. 6596). Działka ewidencyjna nr 168 położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN 20 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, bez przesądzania o ich profilu.

4. Ostatecznej interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje organ upoważniony do wydawania pozwoleń na budowę.

5. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

6. Odbitka z mapy zasadniczej zawierająca nakładki SURE, tj. Sytuację, Uzbrojenie, Realizację i Ewidencję, jest do nabycia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biura Geodezji i Katastru w Warszawie, ul. Sandomierska 12.

 

 

Cena wywoławcza netto

 

620 000,00 zł

 

 

Wadium (wniesione w pieniądzu)

62 000,00 zł

 

 

Minimalne postąpienie

6 200,00 zł

 

       

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT)  wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu gruntu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął w dniu 24 września 2019 r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które zapoznają się z treścią informatora przetargowego, wniosą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu, który jest załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr 1776/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2019 r.). Wadium winno być wniesione na rachunek bankowy dzielnicy Rembertów miasta stołecznego Warszawy nr 71 1030 1508 0000 0005 5000 9064, do dnia 29 stycznia 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone do dnia 29 stycznia 2020 r. do godz. 15:00 bezpośrednio w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola).

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z treścią informatora przetargowego, który jest dostępny w serwisie internetowym www.um.warszawa.pl/nieruchomosci w Wydziale Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Rembertów, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, pok. nr 329, II piętro (skrzydło boczne) oraz w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie
Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola)

 

Osoba ustalona jako nabywca gruntu zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT) oraz pomniejszonej o wniesione wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek dzielnicy Rembertów miasta stołecznego Warszawy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca gruntu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedającego w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odstąpić od zawarcia umowy. Wniesione wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Nabycie gruntu przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Informacje o gruncie można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8, (antresola) oraz pod nr tel. 22 44 39 505 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/nieruchomosci.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

 

 

z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
/-/ Robert Soszyński
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy