Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, usługami wraz z dojazdem i dojściami, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr: 79/8, 80/1, 79/5, 79/23, 67/33, 79/39, 67/36, obręb 1-10-14, przy ul. Zdrowej, al. Rzeczypospolitej, wzdłuż al. Wilanowskiej i Potoku Służewieckiego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. OŚ-IV-UI.6220.19.2018.PBO

Nr: 7799/2020

Warszawa, 25 czerwca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.19.2018.PBO   

   
ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), dalej ooś, oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, usługami w parterze wraz z dojazdem i dojściami, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach ew. nr: 79/8, 80/1, 79/5, 79/23, 67/33, 79/39, 67/36, obręb 1-10-14, przy ul. Zdrowej, al. Rzeczypospolitej, wzdłuż al. Wilanowskiej i Potoku Służewieckiego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, pismem z 22 czerwca 2020 r.  znak: OŚ-IV-UI.6220.19.2018.PBO (nr pisma wsprawie: 75), w trybie art. 50 § 1 k.p.a., wezwano inwestora do uzupełnienia kary informacyjnej przedsięwzięcia, zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 29 maja 2020 r. znak: WOOŚ-I.4221.341.2019.AGO.2.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj.  29 czerwca 2020 r.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Ponadto, informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 4 ust. 1  i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712).

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Iwona Ośka, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 30.

 

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Grażyna Pham

Główny Specjalista

w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.