Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa bazy EMS oraz Stacji Obsługi Technicznej na dz. ew. nr 2/34, obręb 2-06-07, na terenie Lotniska Chopina w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy OŚ-IV-UII.6220.89.2019.IOS (30)

Nr: 7803/2020

Warszawa,  25 czerwca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.89.2019.IOS     
nr pisma w sprawie: 30


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), dalej ustawy ooś, oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a.,  zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy EMS oraz Stacji Obsługi Technicznej na dz. ew. nr  2/34, obręb 2-06-07, na terenie Lotniska Chopina w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z 9 czerwca 2020 r. znak WOOŚ-I.4220.618.2020.ML, wyraził opinię, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
- Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Warszawie, pismem z 17 maja 2020 r. znak: PGIS.ZNS.45.5.2020, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
- Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z 7 maja 2020 r. znak WA.ZZŚ.6.435.1.106.2020.AP, wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Ponadto, informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712).

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Iwona Ośka, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 30.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 29 czerwca 2020 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska


Otrzymują:
Strony postępowania.