Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Etapowa budowa budynków mieszkalnych z usługami w parterach oraz budynku mieszkalno-biurowego z usługami w parterze wraz z parkingami (garażami) podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach ew. nr 9/1, 16, 9/2, 8, 1 obręb 6-04-09, przy ul. Prostej 69 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII.6220.19.2018.DKO

Nr: 7857/2020

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.19.2018.DKO


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 239/OŚ/2020 z 22 czerwca 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.19.2018.DKO ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji polegającej na etapowej budowie budynków mieszkalnych z usługami w parterach oraz budynku mieszkalno-biurowego z usługami w parterze wraz z parkingami (garażami) podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach ew. nr 9/1, 16, 9/2, 8, 1 obręb 6-04-09, przy ul. Prostej 69 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma przepis art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Sylwią Pawlak, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443-25-34.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 29 czerwca 2020 r.

 

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska
Otrzymują:
Strony postępowania.