Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Etapowa budowa budynków mieszkalnych z usługami w parterach oraz budynku mieszkalno-biurowego z usługami w parterze wraz z parkingami (garażami) podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach ew. nr 9/1, 16, 9/2, 8, 1 obręb 6-04-09, przy ul. Prostej 69 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII.6220.19.2018.DKO

Nr: 7858/2020

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.19.2018.DKO


INFORMACJA
o wydaniu decyzji


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) informuję, że została wydana decyzja nr 239/OŚ/2020 z 22 czerwca 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.19.2018.DKO ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji polegającej na etapowej budowie budynków mieszkalnych z usługami w parterach oraz budynku mieszkalno-biurowego z usługami w parterze wraz z parkingami (garażami) podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach ew. nr 9/1, 16, 9/2, 8, 1 obręb 6-04-09, przy ul. Prostej 69 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
Informację o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można uzyskać telefonicznie  22  443 25 37, 22 443 25 34, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

 


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska