Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Dostosowanie Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT, na dz. ew. nr 96/53, 96/59 obręb 3-08-05, dz. ew. nr 57 obręb 3-08-07, z zapleczem budowy na dz. ew. nr 96/58, 96/66, 96/57, 96/67, 96/56 obręb 3-08-05, przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII.6220.144.2019.SYP

Nr: 7866/2020

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.144.2019.SYP


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) dalej ooś, oraz art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu Ciepłowni Kawęczyn do wymagań konkluzji BAT, na dz. ew. nr 96/53, 96/59 obręb 3-08-05, dz. ew. nr 57 obręb 3-08-07, z zapleczem budowy na dz. ew. nr 96/58, 96/66, 96/57, 96/67, 96/56 obręb 3-08-05, przy ul.  Chełmżyńskiej 180 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, pismem z 24 czerwca 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.144.2019.SYP (nr pisma w sprawie: 21) wyrażono zgodę na wydłużenie do 15 września 2020 r. terminu na złożenie wyjaśnień do wniosku.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Sylwią Pawlak Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 34.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 29 czerwca 2020 r.
Sprawę prowadzi: Sylwia Pawlak, spawlak@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-25-34, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl.  Bankowy 2, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska