Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Zawiadomienie dot. inwestycji "Libretto Park" OŚ-IV-JFI-76242-6-175-2009(AOR)

Nr: 7867/2020

Znak sprawy: OŚ-IV-JFI-76242-6-175-2009(AOR)   

Warszawa, 25 czerwca 2020 r.


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.), dalej k.p.a. zawiadamiam, o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 30 marca 2020 r. znak: KOC 887/Oś/20 utrzymującą w mocy decyzję Kolegium z 20 stycznia 2020 r. znak: KOC 2407/Oś/19, odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Kolegium z 4 kwietnia 2019 r. znak: KOC 371/Oś/16 oraz utrzymanej przez nią decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 1237/Oś/2015 z 7 grudnia 2015 r. znak: OŚ-IV-JFI-76242-6-148-2009(AOR) ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji przedsięwzięcia pn. „Libretto Park”, polegającego na zabudowie usługowej, biurowej i hotelowej z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu oraz budową podłączeń do istniejących wjazdów od ulicy Czerniakowskiej i Trasy Siekierkowskiej, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie przekazało ww. sprawę, wraz z aktami sprawy, 27 maja 2020 r., do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.


Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 29 czerwca 2020 r.


Organy administracji publicznej, zgodnie z art. 9 k.p.a., obowiązane są m.in. do udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.


Strony mogą zwrócić się w celu uzyskania dodatkowych informacji do osoby prowadzącej postępowanie administracyjne – Anny Organiściak, pracownika Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 8.00 – 16.00, telefon 224432542, Adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3,
00-056 Warszawa.


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska


                                    
Otrzymują:
Strony postępowania