Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Rozbiórka budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru, garażami podziemnymi(…) przy ul. Pożaryskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII.6220.29.2020.SPA (31)

Nr: 7882/2020

Warszawa, 26 czerwca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.29.2020.SPA                         
(nr pisma w sprawie: 31)


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), dalej ooś, oraz stosownie do art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z  2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce budynków przemysłowych i magazynowych oraz budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, na działkach ew. nr 161, 162, 172/4 obręb 3-11-45, przy ul. Pożaryskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w  art. 35 k.p.a. z uwagi na  wymóg uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowej decyzji nastąpi w terminie do 27 lipca 2020 r.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem jeżeli:
1)    nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w  terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2)    postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 29 czerwca 2020 r.
Sprawę prowadzi: Sylwia Paluch, spaluch@um.warszawa.pl, tel. 22 443-26-07, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl.  Bankowy 2, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska