Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowie zespołu dwóch budynków o funkcji usługowo-biurowej i usługowo-biurowo-mieszkaniowej wraz z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 47, obręb 6-01-04, przy ul. Łuckiej/Prostej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII.6220.143.2018.JKO (62)

Nr: 7906/2020

Warszawa, 26 czerwca 2020 r.


OŚ-IV-UI.6220.143.2018.JKO
nr pisma w sprawie: 62
(IOS)      

                 
PONOWNA INFORMACJA
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), oraz zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), dalej ooś, ponownie informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu dwóch budynków o funkcji usługowo-biurowej i usługowo-biurowo-mieszkaniowej wraz z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 47, obręb 6-01-04, przy ul. Łuckiej/Prostej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia.
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie.
W związku z powyższym, zainteresowane osoby mogą w terminie 30 dni, tj. od 29 czerwca 2020 r. do 28 lipca 2020 r.
- zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1808, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem Biura.
- składać uwagi i wnioski w kancelarii Urzędu m.st. Warszawy,  ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 800 - 1600.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Prezydent m.st. Warszawy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy ooś, uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Stosownie do art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.), których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Stosownie do 68 ust. 7 ww. ustawy terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.