Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP

Nr: 7931/2020

Warszawa, 26 czerwca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z:
-    art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.),
-    art. 4 ust. 2 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712),
-    art. 49 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2020 r., poz. 256, ze zm.) dalej k.p.a.,
zawiadamiam osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości (m.in. właścicieli) o  nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, znajdujących się w obszarze oddziaływania ww. przedsięwzięcia, tj. do dz. ew. nr 357, 339/1, 340/5 obręb 4-06-35, że pismem z 26 czerwca 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP (nr pisma w sprawie: 47) wyrażono zgodę na wydłużenie do 31 lipca 2020 r. terminu na złożenie wyjaśnień do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do  wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na  dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul.  Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Sylwią Pawlak Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 34.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 30 czerwca 2020 r.
Ponadto informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska