Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Realizacja budynku usługowo-biurowego z 6-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Emilii Plater 51 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy OŚ-IV-UII.6220.130.2017.JFI (zawiadomienie o decyzji)

Nr: 7933/2020

Warszawa, 26 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.130.2017.JFI

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), dalej ustawy ooś oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 243/OŚ/2020 z 25 czerwca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.130.2017.JFI ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji budynku usługowo-biurowego z 6-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą na dz. ew. nr 13 oraz części dz. ew. nr 37, obręb 5-03-08, przy ul. Emilii Plater 51 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Strony mogą zapoznawać się z treścią ww. decyzji w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Joanną Filipek, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443 25 46.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 30 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.