Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Realizacja budynku usługowo-biurowego z 6-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Emilii Plater 51 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy OŚ-IV-UII.6220.130.2017.JFI (informacja o decyzji)

Nr: 7934/2020

Warszawa, 26 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.130.2017.JFI

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), dalej ustawy ooś, informuję, że została wydana decyzja nr 243/OŚ/2020 z 25 czerwca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.130.2017.JFI, o środowiskowych uwarunkowaniach, ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji budynku usługowo-biurowego z 6-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą na dz. ew. nr 13 oraz części dz. ew. nr 37, obręb 5-03-08, przy ul. Emilii Plater 51 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na wniosek spółki Emilia Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, złożony 10 listopada 2017 r.

Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

Informację o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można uzyskać telefonicznie  22  443 25 37, 22 443 25 46, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska