Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa zespołu 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 22/1, 22/2, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7 obręb 1-06-46, przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII.6220.2.2020.SPA (34)

Nr: 7981/2020

Warszawa, 26 czerwca  2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.2.2020.SPA
nr pisma w sprawie: 34


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 22/1, 22/2, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7 obręb 1-06-46, przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy przekazał wyjaśnienia złożone przez inwestora 23 czerwca 2020 r.:
- pismem z 26 czerwca 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.2.2020.SPA (nr pisma w sprawie: 31) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- pismem z 26 czerwca 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.2.2020.SPA (nr pisma w sprawie: 32) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
- pismem z 26 czerwca 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.2.2020.SPA (nr pisma w sprawie: 33)
do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 30 czerwca 2020 r.
Sprawę prowadzi: Sylwia Paluch, spaluch@um.warszawa.pl, tel. 22 443-26-07, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl.  Bankowy 2, 00- 095 Warszawa, piętro 18, pok. 1807 (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska