Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, częścią usługową w parterze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03 przy ulicy Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII.622045.2020.EKO

Nr: 7983/2020

Warszawa, 29 czerwca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.45.2020.EKO


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) - dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy, pismem z 29 czerwca 2020 r., znak: OŚ-IV-UII.6220.45.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 18), w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie z 16 czerwca 2020 r. znak ZNS.7121.1.55.2020.1.PŁ, wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, częścią usługową w parterze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03 przy ulicy Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.


Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.


Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 30 czerwca 2020 r.


Organy administracji publicznej, zgodnie z art. 9 k.p.a., obowiązane są m.in. do udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.


Strony mogą zwrócić się w celu uzyskania dodatkowych informacji do osoby prowadzącej postępowanie administracyjne – Elżbiety Kocańdy, pracownika Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 8.00 – 16.00, telefon 22 443 25 91. Adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3,00-056 Warszawa.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska