Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie magistrali ciepłowniczej wraz z kanalizacją techniczną w rejonie ul. Krzewnej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy UD-X-WOŚ.6220.3.2020.WKO

Nr: 7994/2020

Warszawa, 29 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6220.3.2020.WKO

nr pisma w sprawie: 9

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) - dalej ooś oraz art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) - dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek spółki Victoria Dom S.A., złożony dnia 22.05.2020 r., uzupełniony w dniu 22.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i budowie magistrali ciepłowniczej wraz z kanalizacją techniczną w rejonie ul. Krzewnej w Warszawie o średnicy 2xDN1000mm na odcinku kolidującym z przebudową drogi ulicy Krzewnej (ZRID), zapewniającej dojazd do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krzewnej na dz. ew. nr 79 z obr. 4-11-05 w Warszawie na dz. ew. nr 55/2, 57, 58/3, 63/1, 59/2 z obr. 4-11-05”.

Zgodnie z:

-      art. 10 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,

-      art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

1.         przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2.         działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3.         działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

-      art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,

-      art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 30 czerwca 2020 r.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia poprzez ich przesłanie na adres korespondencyjny: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa.

Sprawę prowadzi: Wiktoria Kopka, wkopka@um.warszawa.pl, tel. 22 44 38 684

 

z up. Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

/-/ Anna Sałata

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 

 

 

Załącznik:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa skierowana do osób fizycznych (pozostałe strony postępowania – do wiadomości).

Otrzymują:

Strony postępowania.

Do wiadomości:

  1. Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
  2. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy