Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi na działkach ew. nr 4, 6/1, 6/4 i 8/5, obręb 4-11-05, przy ul. Wiernej i ul. Bukowieckiej, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. OŚ-IV-UI.6220.36.2019.DRY

Nr: 8007/2020

Warszawa, 29 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.36.2019.DRY


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), zwanej dalej ooś, oraz art. 49 § 1 stawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy po cofnięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydał decyzję nr 248/OŚ/2020 z 26 czerwca 2020 r. znak: OŚ-IV-UI.6220.36.2019.DRY, umarzającą w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi na działkach ew. nr 4, 6/1, 6/4 i 8/5, obręb 4-11-05, przy ul. Wiernej i ul. Bukowieckiej, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, wszczęte na wniosek „Dom Development” Spółka Akcyjna, złożony 23 września 2019 r.


Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu miał zastosowanie:
-    art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712),
-    § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).


Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 1 lipca 2020 r.


Strony mogą zapoznawać się z treścią decyzji, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Dorotą Rybaczewską, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 20.


z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska