Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Zawiadomienie o braku możliwości wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie magistrali ciepłowniczej wraz z kanalizacją techniczną w rejonie ul. Krzewnej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w terminie określonym w art. 35 kpa UD-X-WOŚ.6220.3.2020.WKO

Nr: 8016/2020

Warszawa, 29 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6220.3.2020.WKO

nr pisma w sprawie: 10

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) - dalej ooś oraz art. 49 § 1 i  art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i budowie magistrali ciepłowniczej wraz z kanalizacją techniczną w rejonie ul. Krzewnej w Warszawie o średnicy 2xDN1000mm na odcinku kolidującym z przebudową drogi ulicy Krzewnej (ZRID), zapewniającej dojazd do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krzewnej na dz. ew. nr 79 z obr. 4-11-05 w Warszawie na dz. ew. nr 55/2, 57, 58/3, 63/1, 59/2 z obr. 4-11-05”, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz uzyskania wyjaśnień od inwestora oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że podjęcie dalszych czynności administra­cyjnych nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu opinii ww. organów.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy jeżeli:

1)         nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),

2)         postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia tj. 30 czerwca 2020 r.

Sprawę prowadzi: Wiktoria Kopka, wkopka@um.warszawa.pl, tel. 22 44 38 684 (adres do korespondencji: ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa).

z up. Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

/-/ Anna Sałata

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 

Otrzymują:

Strony postępowania