Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy OŚ-IV-UII.6220.103.2018.DKO (WKA) (zawiadomienie o decyzji)

Nr: 8042/2020

Warszawa, 30 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.103.2018.DKO
(WKA)

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), dalej ustawy ooś oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe (m.in. właścicieli) do dz. ew. nr 309/1, 309/2, 309/3, 313/1, 313/2, 314, 319/2, obręb 4-06-35, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 249/OŚ/2020 z 29 czerwca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.103.2018.DKO stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz określającej warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Strony mogą zapoznawać się z treścią ww. decyzji w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Weroniką Kalińską, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443 25 27.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 2 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska