Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy OŚ-IV-UII.6220.103.2018.DKO (WKA) (informacja o decyzji)

Nr: 8043/2020

Warszawa, 30 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.103.2018.DKO
(WKA)

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), dalej ustawy ooś, informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 249/OŚ/2020 z 29 czerwca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.103.2018.DKO stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz określająca warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na wniosek złożony 10 października 2018 r.

Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
Informację o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można uzyskać telefonicznie (22 443 25 37, 22 443 25 27), od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska