Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Zawiadomienie o zakończonym postępowaniu dowodowym dla zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, przy ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo. OŚ-IV-UI.6220.17.2015.AOR (nr pisma: 117)

Nr: 8060/2020

Warszawa, 29 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.17.2015.AOR
nr pisma w sprawie: 117

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) - dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działkach ew. nr 199/8, 181/22, 182/15 i  182/17, obręb 6-12-14, przy ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Ponadto informuję, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 2 lipca 2020 r.

Organy administracji publicznej, zgodnie z art. 9 k.p.a., obowiązane są m.in. do udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.Strony mogą zwrócić się w celu uzyskania dodatkowych informacji do osoby prowadzącej postępowanie administracyjne – Anny Organiściak, pracownika Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 8.00 – 16.00, telefon 22 4432542, Adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska


Otrzymują:
Strony postępowania.