Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Zawiadomienie o terminie rozpatrzenia sprawy wydania decyzji środowiskowej dla budowy CH Wilanów OŚ-IV-UI-MSK-6220-231-351-11(AOR)

Nr: 8072/2020

Warszawa, 30 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI-MSK-6220-231-351-11 (AOR)

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowego Wilanów w Warszawie, na działkach ew. nr 7/52, 7/53, 7/54, 7/55, 7/56, 7/57, 7/62, 7/63, 7/64, 7/65, 7/67, 7/68, 8/6, obręb 1-10-26 i działkach ew. nr 2/53, 2/76, 2/98, 2/99, 4/1, obręb 1-10-37, w rejonie ulic Przyczółkowej i Branickiego, w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, różnorodność zagadnień jakie w ramach rozpatrywania wniosku należy przeanalizować, rozpatrzeć i ocenić.

Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie decyzji nastąpi w terminie do 30 września 2020 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935), do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed 1 czerwca 2017 r. ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy k.p.a. w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a-96n k.p.a.

Sprawę prowadzi: Anna Organiściak, aorganisciak@um.warszawa.pl, tel. 22 443-25-42, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro XVIII, pok. 1801 (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, Z up. Prezydenta m.st. Warszawy.


/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postepowania.