Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Municypalnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy OŚ-IV-UII.6220.108.2019.NMA (24)

Nr: 8080/2020

Warszawa, 30 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.108.2019.NMA
nr pisma w sprawie: 24 /JFI

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. ew. nr 31/8, 31/9, 31/2, 28, 21/2, obręb 2-07-03, przy ul. Municypalnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz wymóg uzyskania opinii właściwych organów co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie decyzji nastąpi w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 2 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem jeżeli:
1)    nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2)    postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponadto, informuję, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).

Sprawę prowadzi: Joanna Filipek, jfilipek@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-25-46, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Pozwoleń Emisyjnych Biura Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.