Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Montaż instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. nr 26059, na istniejącym obiekcie budowlanym, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, dz. nr ew. 16 obręb 6-05-04, w Dzielnicy Wola, m.st. Warszawy, na dachu budynku biurowego. OŚ-IV-UII.6220.75.2020.SYP

Nr: 8118/2020

Warszawa, 1 lipca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.75.2020.SYP
Nr pisma w sprawie: 4


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.), dalej ooś, oraz art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki T-Mobile Polska spółka akcyjna, złożony 8 maja 2020 r., uzupełniony 24 czerwca 2020 r., w  sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. nr 26059, na istniejącym obiekcie budowlanym, zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, dz. nr ew. 16 obręb 6-05-04, w Dzielnicy Wola, m.st. Warszawy, na dachu budynku biurowego”.
Zgodnie z:
-    art. 10 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
-    art. 74 ust. 3a ustawy ooś, stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w  wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
1)    przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,
2)    działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3)    działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,
-    art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
-    art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 3 lipca 2020 r.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Sylwią Pawlak Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 34 oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia poprzez ich przesłanie na adres korespondencyjny: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. 

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska


Załącznik:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa skierowana do osób fizycznych (pozostałe strony postępowania – do wiadomości).


Otrzymują:
Strony postępowania.


Do wiadomości:
1.    Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa.