Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP

Nr: 8119/2020

 Warszawa, 30 czerwca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP 

   
ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) dalej ooś, oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz z  infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73/3, 74/2, 76/1, 76/2, 78, 82/1, 82/2, 82/3, 83/1, 83/2, 87 obręb 1-07-13 przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, pismem z 30 czerwca 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.133.2020.SYP (nr pisma w sprawie: 53) wyrażono zgodę na wydłużenie do 31 sierpnia 2020 r. terminu na złożenie wyjaśnień do wniosku.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Sylwią Pawlak Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 34.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 3 lipca 2020 r.
Dodatkowo informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).

 

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska