Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa jednokondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego z parkingiem naziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą na części dz. ew. nr 3 obręb 1-11-17, przy ul. Rosoła w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. OŚ-IV-UI.6220.90.2013.EKO (127)

Nr: 8120/2020

Warszawa, 30 czerwca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.90.2013.EKO  

   
ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) dalej ooś, oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednokondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego z parkingiem naziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą na części dz. ew. nr 3 obręb 1-11-17, przy ul. Rosoła w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, pismem z 30 czerwca 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.90.2013.EKO (nr pisma w sprawie: 127) wezwano inwestora do uzupełnienia wniosku w przedmiotowej sprawie.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Sylwią Pawlak Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 34.
Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy:
-    art. 545 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310, ze zm.),
-    art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712),
-    art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935), zgodnie z którym do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed 1 czerwca 2017 r. ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy k.p.a. w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do tych postępowań stosuje się przepisy art. 96a-96n k.p.a.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska