Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 8 i 9, obręb 2-05-01, przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII.6220.56.2020.IOS

Nr: 8121/2020

Warszawa, 30 czerwca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.56.2020.IOS


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że pismem z 30 czerwca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.56.2020.IOS (nr pisma w sprawie: 7), wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz infrastrukturą techniczną, położonego na dz. ew. nr 8 i 9, obręb 2-05-01, przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Iwona Ośka, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze

Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 30.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 3  lipca 2020 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Pozwoleń Emisyjnych Biura Ochrony Środowiska


Otrzymują:
Strony postępowania.