Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi oraz przebudowie/rozbudowie budynków usługowych przy ul. Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. OŚ-IV-UI.6220.12.2019.DRY

Nr: 8152/2020

Warszawa, 1 lipca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.12.2019.DRY


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że pismem z 1 lipca 2020 r. znak OŚ-IV-UI.6220. 12.2019.DRY (nr pisma w sprawie 29), wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi na działce ew. nr 18/14 oraz części działki ew. nr 18/16 z obrębu 3-02-02 oraz przebudowie/rozbudowie budynków usługowych przy ul. Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem Biura.
Ponadto informuję, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 6 lipca 2020 r.
Strona może zwrócić się w celu uzyskania dodatkowych informacji do osoby prowadzącej postępowanie administracyjne – Dorota Rybaczewska, pracownika Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00, tel. (22) 44 32 520. Adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.


z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Stanisław Kirejczyk
/-/ Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska


Otrzymują:
Strony postępowania.