Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi oraz przebudowie/rozbudowie budynków usługowych przy ul. Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. OŚ-IV-UI.6220.12.2019.DRY

Nr: 8154/2020

Warszawa, 1 lipca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.12.2019.DRY
Nr pisma w sprawie: 30


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z:
−    art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz
−    art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) – zwanej dalej k.p.a.,
zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi, zlokalizowanych na działce ew. nr 18/14 oraz części działki ew. nr 18/16, obręb 3-02-02 oraz przebudowie/rozbudowie budynków usługowych przy ul. Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w k.p.a. z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność uzyskania uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.
Ponadto informuję, że w związku z obowiązującym stanem epidemii, bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych był zawieszony w okresie od 31 marca 2020 r. do 22 maja 2020 r.
Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowej decyzji nastąpi w terminie do 30 września 2020 r.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 6 lipca 2020 r.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem jeżeli:
1)    nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. (bezczynność),
2)    postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712), a także § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).
Strony mogą zwrócić się w celu uzyskania dodatkowych informacji do osoby prowadzącej postępowanie administracyjne – Doroty Rybaczewskiej, pracownika Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 8.00 – 16.00, tel. (22) 44 32 25 20, (adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3,
00-056 Warszawa).


z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Stanisław Kirejczyk
/-/ Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska


Otrzymują:
Strony postępowania.