Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowa budynku biurowo-usługowego (Bellona) przy pl. Europejskim 3 i przebudowa oraz nadbudowa kamienicy mieszkalnej z usługami w parterze przy ul. Grzybowskiej 73 wraz z elementami zagospodarowania terenu na działkach ew. nr 18, 19, 24/3 oraz cz. działki ew. nr 24/1, obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII.6220.26.2020.E

Nr: 8170/2020

Warszawa, 1 lipca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.26.2020.EKO
   

ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na budowie budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, przebudowie budynku biurowo-usługowego (Bellona) przy pl. Europejskim 3 i przebudowie oraz nadbudowie kamienicy mieszkalnej  z usługami w parterze przy ul. Grzybowskiej 73 wraz z elementami zagospodarowania terenu na działkach ew. nr 18, 19, 24/3 oraz cz. działki ew. nr 24/1, obręb 6-01-03 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy, w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 23 kwietnia 2020 r. znak: WA.ZZŚ.6.435.1.87.2020.HB przekazał złożone przez inwestora 18 czerwca 2020 r., wyjaśnienia do:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z 1 lipca 2020 znak: OŚ-IV-UII.6220.26.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 18),
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie pismem z 29 czerwca 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.26.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 17),
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z 29 czerwca 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.26.2020.EKO (nr pisma w sprawie:16 ).


Strony mogą zapoznawać się z ww. pismami w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 - 16.00.


Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 3  lipca 2020 r.

 

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

 
Otrzymują:
Strony postępowania.