Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Przystosowanie istniejącego pomostu technicznego na budynku biurowym do startów i lądowań śmigłowców, na dz. ew. nr 36/6 obręb 3-05-23, przy ul. Ostrobramskiej 77 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII-MRA-76242-57-110-10

Nr: 8186/2020

Warszawa, 2 lipca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII-MRA-76424-57-110-10

                      
ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu istniejącego pomostu technicznego na budynku biurowym do startów i lądowań śmigłowców, na dz. ew. nr 36/6 obręb 3-05-23, przy ul. Ostrobramskiej 77 w  Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a.,
z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Warszawie i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpi w terminie do 2 października 2020 r.
Ponadto informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy:
-    art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1936, ze  zm.),
-    art. 545 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310, ze zm.),
-    art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935),
-    art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712),
-    § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć (Dz.U. z 2019 r., poz.  1839).

Sprawę prowadzi: Sylwia Pawlak, spawlak@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-25-34, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

 

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska