Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr81/2, 81/3 i części działki 81/1 obręb 4-05-06 przy ul. Ambaras w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa. OŚ-IV-UI.6220.7.2019.DRY

Nr: 8191/2020

Warszawa, 2 lipca 2020 r.


OŚ-IV-UI.6220.7.2019.DRY


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z:
-    art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.),
-    art. 4 ust. 2 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712),
-    art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) – zwanej dalej k.p.a.,
zawiadamiam osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe (m.in. właścicieli) do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, znajdujących się w obszarze oddziaływania nn. przedsięwzięcia, tj. do dz. ew. nr 85, 86, 87, 17/84, obręb 4-05-06, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 81/2, 81/3 i części działki 81/1, obręb 4-05-06, przy ul. Ambaras w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, pismem z 2 lipca 2020 r., znak: OŚ-IV-UI.6220.7.2019.DRY (nr pisma w sprawie: 40), w trybie art. 50 § 1 k.p.a., wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z uwagami zawartymi w piśmie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 16 czerwca 2020 r. znak: WA.ZZŚ.6.435.26m.2020.AP.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 7 lipca 2020 r.
Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, Warszawa), w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Dorotą Rybaczewską, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. 22 44-32-520. Adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.


Otrzymują:
Strony postępowania.


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska