Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy OŚ-IV-UII.6220.142.2019.WKA (30)

Nr: 8236/2020

Warszawa, 3 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.142.2019.WKA
nr pisma w sprawie: 30

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi w terenie, ze zjazdami z dróg publicznych oraz infrastrukturą techniczną, na części dz. ew. nr 74/5, 74/8, 75/4, 76/5, obręb 7-10-05, przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy wystąpił:
- pismem z 3 lipca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.142.2019.WKA (nr pisma w sprawie 27) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- pismem z 3 lipca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.142.2019.WKA (nr pisma w sprawie 28) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
- pismem z 3 lipca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.142.2019.WKA (nr pisma w sprawie 29)  do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Weroniką Kalińską, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443 25 27.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 7 lipca 2020 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.