Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa bazy EMS oraz Stacji Obsługi Technicznej na dz. ew. nr 2/34, obręb 2-06-07, na terenie Lotniska Chopina w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII.6220.89.2019.IOS (31)

Nr: 8258/2020

Warszawa, 3 lipca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.89.2019.IOS         
nr pisma w sprawie: 31


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy EMS oraz Stacji Obsługi Technicznej na dz. ew. nr  2/34, obręb 2-06-07, na terenie Lotniska Chopina w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Stosownie do art. 10  §  1  k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Iwona Ośka, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 30, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 7 lipca 2020 r.

Ponadto, informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska


Otrzymują:
Strony postępowania.