Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 58, obręb 4 16 01, przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. OŚ-IV-UI.6220.44.2019.DRY

Nr: 8317/2020

Warszawa, 3 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.44.2019.DRY   
nr pisma w sprawie: 22


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

W uzupełnieniu zawiadomienia Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2019 r., znak  OŚ-IV-UI.6220.44.2019.DRY (nr pisma w sprawie: 7), zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) – zwanej dalej ooś oraz art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w tym część tego obszaru obejmuje tereny gminy Nieporęt), że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek OSTOJA MICHAŁÓW SP. Z O.O I SPÓŁKA I, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, złożony 18 października 2019 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 58, obręb 4 16 01, przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.


Zgodnie z:
- art. 10 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:
1.    przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,
2.    działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3.    działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,
- art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
- art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 9 lipca 2020 r.


Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Dorotą Rybaczewską, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. 22 443 25 20 oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia poprzez ich przesłanie na adres korespondencyjny: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (ePUAP) - adres: /UMSTWarszawa/skrytka.


z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Stanisław Kirejczyk
/podpis elektroniczny/
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska


Załącznik:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa skierowana do osób fizycznych (pozostałe strony postępowania – do wiadomości).


Otrzymują:
Strony postępowania.