Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 58, obręb 4 16 01, przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. OŚ-IV-UI.6220.44.2019.DRY

Nr: 8319/2020

Warszawa, 3 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.44.2019.DRY                         
(nr pisma w sprawie:23)


ZAWIADOMIENIE


W uzupełnieniu zawiadomienia Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 maja 2020 r., znak  OŚ-IV-UI.6220.44.2019.DRY (nr pisma w sprawie: 19), zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) - dalej ooś, oraz stosownie do art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z  2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w tym część tego obszaru obejmuje tereny gminy Nieporęt), że w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 58, obręb 4 16 01, przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z 27 marca 2020 r., znak: WOOŚ-I.4220.321.2020.BS wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, oraz że istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w m.st. Warszawie opinią z 4 kwietnia 2020 r., znak ZNS.7121.1.22.2020.2.JR stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia,
- Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z 18 marca 2020 r., znak: WA.ZZŚ.6.435.1.67.2020.AP, wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, oraz  wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art.82 ust. 1 pkt 2 lit b.


Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 9 lipca 2020 r.


Strony mogą zapoznawać się z ww. pismami, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Dorotą Rybaczewską, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443-25-20.


z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Stanisław Kirejczyk
/podpis elektroniczny/
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska


Otrzymują:
Strony postępowania.