Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Rozbudowa ulicy Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. OŚ-IV-UI.6220.46.2019.MDA

Nr: 8321/2020

Warszawa, 6 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.46.2019.MDAZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), dalej ooś, oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem nr 64/OŚ/2020 z 3 lipca 2020 r. znak: OŚ-IV-UI.6220.46.2019.MDA:
-    uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w ramach którego nastąpi realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. rozbudowa zrealizowanego przedsięwzięcia, tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km,
- ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy ooś,
- wskazał rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy.


Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 8 lipca 2020 r.


Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Magdalena Dalecka, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443-25-44.


z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska


Otrzymują:
Strony postępowania.