Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej Polfa Tarchomin, w rejonie ulic M. Kątskiego i A. Fleminga w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy OŚ-IV-UII.6220.90.2019.JFI

Nr: 8327/2020

Warszawa, 6 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.90.2019.JFI

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z:
- art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.),
- art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a.,
- art. 4 ust. 2 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712),
zawiadamiam osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe (m.in. współwłaścicieli) do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, znajdujących się w obszarze oddziaływania nw. przedsięwzięcia, tj. do dz. ew. nr 327/2 obręb 4-06-35, że postanowieniem nr 63/OŚ/2020 z 3 lipca 2020 r. znak sprawy OŚ-IV-UII.6220.90.2019.JFI, zostało zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej Polfa Tarchomin, na działkach ew. nr 123, 121/7, 132/5, 121/26, 133/1, 121/28, 121/32, 121/12, 124, 125, 126, 127, 121/13, 128, 121/14, 129, 121/16, 131/2, 130, 121/15, 131/1 oraz na części działek ew. nr 121/30, 121/17, 121/18 obręb 4-06-35, w rejonie ulic M. Kątskiego i A. Fleminga w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. postanowieniem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Joanną Filipek, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443 25 46.

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 8 lipca 2020 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.