Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, częścią usługową w parterze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03 przy ulicy Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII.6220.45.2020.EKO (21)

Nr: 8346/2020

Warszawa, 6 lipca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.45.2020.EKO
Nr pisma w sprawie: 21 

  

ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, częścią usługową w parterze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03 przy ulicy Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy, w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie z 16 czerwca 2020 r. znak ZNS.7121.1.55.2020.1.PŁ., przekazał złożone przez inwestora 2 lipca 2020 r., wyjaśnienia do:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z 6 lipca 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.45.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 20),
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie pismem z 6 lipca 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.45.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 19).

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Elżbieta Kocańda, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 91.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 8 lipca 2020 r.

Sprawę prowadzi: Elżbieta Kocańda, tel.: 22 443-25-91, ekocanda@um.warszawa.pl.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.