Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Informacja o wydaniu decyzji o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, znak: UD-I-WOŚ.B.6220.28.2019.AFL

Nr: 8367/2020

Warszawa, 06 lipca 2020 r.

UD-I-WOŚ.B.6220.28.2019.AFL 

Nr pisma w sprawie: 16

INFORMACJA o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), dalej ustawy ooś informuję, że została wydana decyzja
nr 5/WOŚ/2020 z dnia 03.07.2020 r. znak: UD-I-WOŚ.B.6220.28.2019.AFL o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
oraz określająca warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b i c oraz obowiązki, o których mowa w art. 82 ust 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

 1. przepompowni ścieków ΣQ=490 dm3/s na dz. ew. nr 14/6 obręb 6-13-05 wraz z siecią kanalizacyjną ø 1,00 m L=50 m; ø 0,80 m L=50 m; ø 0,60m L=15 m – przelew;

 2. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 1,00 m i=1‰ L=175 m wraz z odcinkami sieci w ul. Nowoczłuchowskiej (odc. od przepompowni do projektowanego Ciągu 12 KD-D);

 3. sieci kanalizacji ogólnospławnej  ø 0,80 m i=1‰ L=670 m wraz z odcinkami sieci w ul. Projektowanej 12KD-D; 14 KD-L i ul. Szeligowskiej od kanału ø 1,00 m , w ul. Nowoczłuchowskiej – do wysokości projektowanej stacji mata C1;

 4. kanału ogólnospławnego ø 0,80 m i=6,8‰ L=45 m w ul. Szeligowskiej – przejście przez tunel metra i projektowanej stacji C1;

 5. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,80 m i=1‰ L=450 m wraz z odcinkami sieci w ul. Szeligowskiej na odc. od projektowanego tunelu metra do projektowanej ulicy 8 KD-L;

 6. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,40 m i=2,5‰ L=390 m wraz z odcinkami sieci w ul. Szeligowskiej na odc. od projektowanej ulicy 8 KD-L do trasy S-8;

 7. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,30 m i=5‰ L=260 m wraz z odcinkami sieci w projektowanej ul. Nowoczłuchowskiej na odc. od kan. Ø 1,00 m w kierunku stacji metra C1;

 8. sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 0,30 m i=5‰ L=240 m wraz z odc. sieci w ul. Szeligowskiej na odc. od projektowanego kanału ø 0,80 m w projektowanej ul. 14 KD-L w kierunku ul. Lazurowej do wysokości dz. ew. nr 19/3 z obrębu 6-13-05;

 9. sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odcinkami sieci ø 0,60 m i=3‰ L=430 m w projektowanej ul. 8 KD-L na odcinku od ul. 9KD-L do ul. Szeligowskiej;

  na działkach nr ew. 4/2, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7 obręb 6-13-01; nr ew. 2/2, 8/2, 9/2, 16/1, 16/2, 16/3 obręb 6-13-02, nr ew. 1/3, 1/4, 1/5, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1 obręb 6-13-03; nr ew. 4/1, 4/2, 12/1; 12/2, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6 obręb 6-13-04; nr ew. 2/15, 2/16, 2/17, 3/1, 6/10, 8, 9, 10, 11, 12/4, 14/4, 14/6, 14/7, 15/3, 16, 28/3, 28/5 obręb 6-13-05; nr ew. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 17/1, 17/2 obręb 6-13-06 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., złożony dnia 04.11.2019 r.

  Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 8:00-16:00.

 

Otrzymują: wg. rozdzielnika

Sprawę prowadzi: Aleksandra Flis, tel. (22) 44 37 868 

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

Rozdzielnik do decyzji Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr 5/WOŚ/2020 z 03.07.2020 r. znak: UD-I-WOŚ.B.6220.28.2019.AFL

Otrzymują:

 Pełnomocnik Rafał Kierski (adres w aktach sprawy)

 1. Strony postępowania wymienione w aktach sprawy (zawiadomione zgodnie z art. 49 K.p.a.)

 2. a/a

  Do wiadomości:

 3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa,
 5. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Nowa 5, 99-400 Łowicz.