Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Przebudowa urządzeń sieci trakcyjnej, przebudowa i rozbudowa stanowisk zasilania stacjonarnego niskiego napięcia oraz przebudowa urządzeń oświetlenia terenu na bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Warszawa Grochów w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII.6220.66.2020.UPR (5)

Nr: 8403/2020

Warszawa, 7 lipca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.66.2020.UPR                          
nr pisma w sprawie: 5 (EKO)


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze. zm.) - dalej ooś oraz art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) - dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek spółki PKP Intercity spółka akcyjna złożony 8 kwietnia 2020 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie urządzeń sieci trakcyjnej, przebudowie i rozbudowie stanowisk zasilania stacjonarnego niskiego napięcia oraz przebudowie urządzeń oświetlenia terenu na bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Warszawa Grochów w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

Zgodnie z:
- art. 10 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
- art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:
1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdującysię w odległości 100 m od granic tego terenu;
2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałybyprzekroczone standardy jakości środowiska, lub
3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które możewprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym     przeznaczeniem.
- art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
- art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 9 lipca 2020 r.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia poprzez ich przesłanie na adres korespondencyjny: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (ePUAP) - adres: /UMSTWarszawa/skrytka.
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kocańda, ekocanda@um.warszawa.pl, tel. 22-443-25-91, Urząd
m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załącznik:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa skierowana do osób fizycznych (pozostałe strony postępowania – do wiadomości).

Otrzymują:
Strony postępowania.

Do wiadomości:
Burmistrz Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa