Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Przebudowa urządzeń sieci trakcyjnej, przebudowa i rozbudowa stanowisk zasilania stacjonarnego niskiego napięcia oraz przebudowa urządzeń oświetlenia terenu na bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Warszawa Grochów w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII.6220.66.2020.UPR (6)

Nr: 8404/2020

Warszawa, 7 lipca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.66.2020.UPR
Nr pisma w sprawie: 6 (EKO) 

                    
ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze. zm.), dalej ooś oraz art. 36 i 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie urządzeń sieci trakcyjnej, przebudowie i rozbudowie stanowisk zasilania stacjonarnego niskiego napięcia oraz przebudowie urządzeń oświetlenia terenu na bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Warszawa Grochów w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz różnorodność zagadnień jakie w ramach rozpatrywania wniosku należy przeanalizować i ocenić.

Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowej decyzji nastąpi w terminie do 20 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).


Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 9 lipca  2020 r.


Sprawę prowadzi: Elżbieta Kocańda, ekocanda@um.warszawa.pl, tel. 22-443-25-91, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.