Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, na działkach ew. nr 56, 57, 66, 68, 69, 70/3, 72/1, 58, 59 obręb 2-07-09, przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.OŚ-IV-UII.6220.1.2018.DKO (106) SPA

Nr: 8442/2020

Warszawa, 7 lipca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.1.2018.DKO
nr pisma w sprawie: 106 (SPA)


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) - dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, na działkach ew. nr 56, 57, 66, 68, 69, 70/3, 72/1, 58, 59 obręb 2-07-09, przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy wystąpił:
- pismem z 7 lipca 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.1.2018.DKO (nr pisma w sprawie: 104) (SPA) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
- pismem z 7 lipca 2020 r.  znak: OŚ-IV-UII.6220.1.2018.DKO (nr pisma w sprawie: 105) (SPA) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,z prośbą o uzgodnienie warunków i wydanie opinii co do warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Ponadto, informuję, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają:
- § 4 rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839),
- art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712).
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Sylwią Paluch, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443 26 07.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 9 lipca 2020 r.


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska