Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Posadowienie kontenerowej stacji paliw na działce ew. nr 1/2, obręb 6-10-08, przy ul. Księżycowej 3 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. OŚ-IV-UI.6220.9.2020.MDA

Nr: 8485/2020

Warszawa, 8 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.9.2020.MDA


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu kontenerowej stacji paliw na działce ew. nr 1/2, obręb 6-10-08, przy ul. Księżycowej 3 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy wystąpił:
- pismem z 8 lipca 2020 r. znak OŚ-IV-UI.6220.9.2020.MDA (nr pisma w sprawie: 12) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,
- pismem z 8 lipca 2020 r. znak OŚ-IV-UI.6220.9.2020.MDA (nr pisma w sprawie: 13) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- pismem z 8 lipca 2020 r. znak OŚ-IV-UI.6220.9.2020.MDA (nr pisma w sprawie: 14) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na  środowisko dla ww. przedsięwzięcia.


Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem Biura.


Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 10 lipca 2020 r.


Sprawę prowadzi: Magdalena Dalecka, mdalecka@um.warszawa.pl, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, telefon: 22-44-32-544, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.


z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska