Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Zawiadomienie o wystąpieniu o opinie, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie magistrali ciepłowniczej wraz z kanalizacją techniczną w rejonie ul. Krzewnej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy UD-X-WOŚ.6220.3.2020.WKO

Nr: 8487/2020

Warszawa, 8 lipca 2020 r.

Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6220.3.2020.WKO

nr pisma w sprawie: 15

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256,ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na „Przebudowie i budowie magistrali ciepłowniczej wraz z kanalizacją techniczną w rejonie ul. Krzewnej w Warszawie o średnicy 2xDN1000mm na odcinku kolidującym z przebudową drogi ulicy Krzewnej (ZRID), zapewniającej dojazd do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krzewnej na dz. ew. nr 79 z obr. 4-11-05 w Warszawie na dz. ew. nr 55/2, 57, 58/3, 63/1, 59/2 z obr. 4-11-05”, Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wystąpił:

-      pismem z dnia 8.07.2020 r. znak: UDX-WOŚ.6220.3.2020.WKO (nr pisma w sprawie: 12) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

-      pismem z dnia 8.07.2020 r. znak: UDX-WOŚ.6220.3.2020.WKO (nr pisma w sprawie: 13) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,

-      pismem z dnia 8.07.2020 r. znak: UDX-WOŚ.6220.3.2020.WKO (nr pisma w sprawie: 14) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Strony mogą zapoznawać się z ww. pismami w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 9 lipca 2020 r.

Sprawę prowadzi: Wiktoria Kopka, wkopka@um.warszawa.pl, tel. 22 44 38 684 (adres do korespondencji: ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa).

z up. Zarządu Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy

/-/ Anna Sałata

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy