Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki, na działkach ew. nr 45/1, 45/2, 45/4, 45/16 obręb 1-05-27, przy ul. Augustówka w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. OŚ-IV-UI.6220.16.2017.MDA

Nr: 8494/2020

Warszawa, 8 lipca 2020 r.

OŚ-IV-UI.6220.16.2017.MDA


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) – zwanej dalej kpa, zawiadamiam, że:
-    28 kwietnia 2020 r. Stowarzyszenie Towarzystwo na Rzecz Ziemi złożyło odwołanie od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 518/OŚ/2019 z 23 sierpnia 2019 r. znak: OŚ-IV-UI.6220.16.2017.MDA o środowiskowych uwarunkowaniach ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki, na działkach ew. nr 45/1, 45/2, 45/4, 45/16 obręb 1-05-27, przy ul. Augustówka w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, które pismem z 28 maja 2020 r. znak: OŚ-IV-UI.6220.16. 2017.MDA (Nr pisma w sprawie: 107) zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie,
-    Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie postanowieniem z 30 czerwca 2020 r., znak: KOC 2756/Oś/20 na zasadzie art. 134 kpa stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania złożonego przez Stowarzyszenie Stowarzyszenia Towarzystwo na Rzecz Ziemi od decyzji nr 518/OŚ/2019 z 23 sierpnia 2019 r. znak: OŚ-IV-UI.6220.16.2017.MDA o środowiskowych uwarunkowaniach ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. przedsięwzięcia.


Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 10 lipca 2020 r.


Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, Warszawa), w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Magdaleną Dalecką, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. 22 44-32-544. Adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.


z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska