Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, na dz. ew. nr 33/2, 34/4 i 35/4, obręb 6-13-14 przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII.6220.153.2019.UPR (20)

Nr: 8495/2020

Warszawa, 8 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.153.2019.UPR

nr pisma w sprawie: 20

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) - dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami na dz. ew. nr 33/2, 34/4 i 35/4, obręb 6-13-14 przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Prezydent m.st. Warszawy wystąpił:

- pismem z 6 lipca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.153.2019.UPR (nr pisma w sprawie: 17) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

- pismem z 6 lipca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.153.2019.UPR (nr pisma w sprawie: 18) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie,

- pismem z 6 lipca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.153.2019.UPR (nr pisma w sprawie: 19) do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na  środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Urszulą Przybyszewską, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 37.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 10 lipca 2020 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/Grażyna Pham

Główny Specjalista

w Biurze Ochrony Środowiska