Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Zawiadomienie o terminie rozpatrzenia sprawy wydania dś dla inwestycji przy ul. Czerniakowskiej, Chełmskiej i Polkowskiej w Dz. Mokotów m.st. Warszawy.

Nr: 8498/2020

Warszawa, 1 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.55.2019.AOR
nr pisma w sprawie: 23

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), dalej ooś, oraz z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach inwestycji polegającej na budowie „zabudowy wielofunkcyjnej mieszkaniowo-biurowo-usługowej z garażami wielopoziomowymi przy ulicach Czerniakowskiej, Chełmskiej i Polkowskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy” na dz. ew. nr 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8  obręb 1-03-11 oraz 9/1, 9/2 obręb 1-03-12 oraz dz. ew. nr 25 obręb 1-03-11 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym  art. 35 k.p.a., z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzyskania wyjaśnień od inwestora oraz różnorodność zagadnień jakie w ramach rozpatrywania wniosku należy przeanalizować, rozpatrzeć i ocenić, konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj.  10 lipca 2020 r.

Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie decyzji nastąpi w terminie do 30 września 2020 r.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem jeżeli:
1)    nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2)    postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Sprawę prowadzi: Anna Organiściak, aorganiściak@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-25-42, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, piętro XVIII, pok. 1801 (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Otrzymują:
1.    Anna Mihułka
Adres w aktach sprawy
2.    Strony postępowania zawiadamiane zgodnie z art. 49 k.p.a.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Stanisław Kirejczyk
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska