Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo na dz. ew. nr 21, obręb 4-01-27, przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. OŚ-IV-UII.6220.117.2019.IOS

Nr: 8501/2020

Warszawa, 8 lipca 2020 r.


Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.117.2019.IOS   


ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) - dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy, pismem z 8 lipca 2020 r., znak OŚ-IV-UII.6220.117.2019.IOS (nr pisma w sprawie: 23), w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie z 19 czerwca 2020 r. znak: ZNS.7121.1.51.2020.2.PŁ, wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo na dz. ew. nr 21, obręb 4-01-27, przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Iwona Ośka, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).


Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 10 lipca 2020 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Pozwoleń Emisyjnych Biura Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.