Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

„Rozbudowa budynku hotelu wraz z budową części biurowej, konferencyjnej, budową garażu podziemnego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu” na dz. ew. nr 67, 90, 91, obręb 2-04-04, przy ul. 1 Sierpnia 1, w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy OŚ-IV-UII.6220.43.2020.IOS

Nr: 8503/2020

 Warszawa, 8 lipca 2020 r. 

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.43.2020.IOS   

               
ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy pismem z 8 lipca 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.43.2020.IOS (nr pisma w sprawie: 16), nawiązując do pisma złożonego przez inwestora 1 lipca 2020 r., wyraził zgodę na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku hotelu wraz z budową części biurowej, konferencyjnej, budową garażu podziemnego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu” na dz. ew. nr 67, 90, 91, obręb 2-04-04, przy ul. 1 Sierpnia 1, w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Wyjaśnienia w zakresie określonym w piśmie z 22 kwietnia2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.43.2020.IOS (numer pisma w sprawie: 7), należy przedłożyć do 15 lipca 2020 r.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Iwona Ośka, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, tel. (22) 44 325 30.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 10 lipca 2020 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Jacek Lolo
Naczelnik
Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych
i Pozwoleń Emisyjnych Biura Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.